Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ORANGE OBSTACLE RUN/SKELTERACE

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Evenement: Het evenement Orange Obstacle Run/Skelterrace
1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
1.4. Organisator: de rechtspersoon (Oranjecommissie Vaassen) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst
3. De Organisator heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld er zal geen inschrijfgeld worden gehanteerd.
2. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
3. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via contact@oranjecommissievaassen.nlOverdragen van de inschrijving kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het Evenement.
4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
5. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgelden.
6. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van het Evenement zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
7. De Deelnemer gaat akkoord dat hij zich zonder kosten aanmeldt voor nieuwsbrieven van het Evenement. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich te allen tijde afmelden door de mogelijkheid tot uitschrijven in de nieuwsbrief zelf.
8. De Deelnemer is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.
9. De Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek tijdens het bezoek van Evenement zich te identificeren om de Organisator onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen van een leeftijd jonger dan achttien (18) jaar.
10. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient zich afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid om het Evenement.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 4: Portretrecht / Beeldmateriaal
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
2. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in het bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan de geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement alsmede betrekking tot het Evenement gehanteerde bedrijfsformule berusten bij de Organisator. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de locatie. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.